Mapeo das presións en San Simón

A existencia dunha presión é susceptible de xerar un impacto negativo nunha masa de auga, que pode alterar o seu estado, deteriorándoo. Polo tanto resulta unha peza clave no proceso de planificación hidrolóxica, o coñecemento das presións existentes e do seu posible impacto sobre o medio hídrico, que nos axude a identificar a orixe do posible mal estado das masas de auga, e polo tanto a adoitar as medidas oportunas para evitar o seu deterioro e a consecución dos obxectivos medioambientais.

Rationale for including social considerations in conservation planning

From the perspective of planners – is that the actions that emerge are more likely to achieve their goals and to be more sustainable. Explicitly including social considerations also creates the opportunity for planning processes to become more realistic and inclusive, clarifying the hard choices and complex trade-offs between and within conservation and other objectives.…