Mapeo das presións en San Simón

A existencia dunha presión é susceptible de xerar un impacto negativo nunha masa de auga, que pode alterar o seu estado, deteriorándoo. Polo tanto resulta unha peza clave no proceso de planificación hidrolóxica, o coñecemento das presións existentes e do seu posible impacto sobre o medio hídrico, que nos axude a identificar a orixe do posible mal estado das masas de auga, e polo tanto a adoitar as medidas oportunas para evitar o seu deterioro e a consecución dos obxectivos medioambientais.